Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden AndroViril

Algemene Voorwaarden van AndroViril onderdeel van TBA B.V. gevestigd en kantoorhoudend te Bergen op Zoom aan de Blokstallen 2-B, NL- 4611 WB ( geen bezoekadres), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 16052804; hierna te noemen TBA B.V..

 De koper van het product, hierna te noemen: koper

 Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de onderhavige algemene voorwaarden van toepassingen op al onze aanbiedingen en overeenkomsten inzake door TBA B.V. middels haar website op de markt gebrachte producten. Met het plaatsen van een bestelling via haar website heeft de koper kennis kunnen nemen van en wordt de koper geacht zich akkoord te verklaren met deze voorwaarden.

 Artikel 2: Bestellingen

2.1  Door een bestelling te plaatsen op deze website, verbindt de koper zich ertoe de producten te kopen die hij heeft gekozen, conform de onderhavige Algemene voorwaarden.

 Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 De overeenkomst tussen TBA B.V. en koper komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling van koper dooTBA B.V. Een koopovereenkomst komt tot stand indien  TBA B.V. de bestelling van koper schriftelijk of per e-mail heeft bevestigd.

 Artikel 4: Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven in Euro’s uitgedrukt inclusief omzetbelasting (BTW). Verzendkosten zijn (tenzij anders vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Bij een bestelling wordt de totaalprijs inclusief verzend- en behandelingskosten via onze website getoond.

 Artikel 5: Levering

5.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering via post.nl in een brievenbusverpakking

5.2 Alle bestelingen die door TBA B.V. worden bevestigd, worden geleverd op het adres dat op de bestelling is vermeld.

5.3 De bestelde producten worden geleverd nadat het te betalen bedrag op de rekening van TBA B.V. is bijgeschreven.

5.4 De koper is verplicht de gekochte producten af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

5.5 Indien de bestelde producten niet meer leverbaar zijn, wordt in overeenstemming met de koper een ander product geleverd of de bestelling wordt geannuleerd.

5.6 TBA B.V. streeft ernaar om bestellingen uiterlijk twee werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden naar de door de koper opgegeven afleveradres.

5.7  Voor het niet tijdig bezorgen door de Post is TBA B.V. niet aansprakelijk.

 Artikel 6: Levering buitenland

6.1 Als koper producten bestelt die moeten worden geleverd in een ander land dan het afzetland van TBA B.V., wordt koper beschouwd als een erkende invoerder en moet koper om die reden de geldende wetten en reglementen naleven van het land waar koper de goederen in ontvangst neemt.

6.2 Koper kan onderworpen zijn aan invoerrechten- of belastingen als de goederen in het land van koper aankomen. Tevens zijn alle bijkomende inklaringskosten voor rekening van koper. TBA B.V. heeft geen controle over deze kosten en kennen hun bedrag niet. Aangezien het douanebeleid verschilt van land tot land, moet koper contact opnemen met de douane voor meer inlichtingen.

 6.3 TBA B.V.is niet verantwoordelijk voor, dat de te leveren producten die buiten Nederland worden gebruikt, voldoen aan de eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de producten worden gebruikt.

 Artikel 7: Controle van de producten

7.1 De koper dient de gekochte producten bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te controleren of de juiste producten zijn geleverd, of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het gekochte.

7.2 Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient koper deze binnen 2 dagen na levering schriftelijk aan  TBA B.V.te melden. TBA B.V. zal dan de ontbrekende of beschadigde producten vervangen door gelijksoortige producten.

 Artikel 8: Terugzending

8.1 Indien de koper een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, bestaat het recht het product veertien werkdagen na levering aan TBA B.V.  te retourneren. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde producten niet aan  TBA B.V. heeft teruggezonden, is de koop  definitief. Retourzendingen dienen vooraf per e-mail kenbaar te worden gemaakt aan VitaminVital.

8.2 Producten kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan TBA B.V. worden geretourneerd.

8.2 TBA B.V. aanvaardt enkel teruggezonden producten  waarvan de afsluitzegel na levering niet verbroken is dit om redenen van gezondheidsbescherming en hygiëne  en in hun originele verpakking worden terug gestuurd.

8.3 Als de terugzending op de voorgeschreven manier is gebeurd, betaalt TBA B.V. de prijs van de teruggezonden producten, zonder de leveringskosten terug binnen een maximale termijn van 14 dagen na de dag van ontvangst van de teruggezonden producten. De verzendingskosten zijn voor rekening van de koper.

 Artikel 9: Betaling

9.1 Er zijn meerdere mogelijkheden tot betaling:  o.a. Overboeking, iDeaL, Paypal, Mister Cash,  en met Master en Visa creditcard. De Betalingen worden afgehandeld via Payment Service Provider Mollie. 

9.2 Betaalmethodes van Klarna (Betaling achteraf)

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de betaalmethode "Achteraf betalen" aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.
U vindt meer informatie in de 
gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

 Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 TBA B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van TBA B.V. De producten en de informatie op de website van VitaminVital zijn niet bedoeld als diagnose, behandeling, genezing of het voorkomen van ziekte of aandoening.

10.2 Onverminderd het in dit punt en andere punten van deze Algemene Voorwaarde bepaalde is TBA B.V. in ieder geval nimmer aansprakelijk voor:

  • Schade tengevolge van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of door gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor het geschikt of bestemd is;
  • Schade veroorzaakt door medewerkers van TBA B.V. en/of door haar ingeschakelde derden, door welke oorzaak dan ook ontstaan;
  • Schade ontstaan door overmacht in de zin van artikel 11.

Bij medische afwijkingen, bij twijfel of u het product mag gebruiken is het aanbevolen eerst uw huisarts of een dokter te raadplegen.

10.3 Iedere aansprakelijkheid van TBA B.V. jegens koper is in ieder geval beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag dat de koper uit hoofde van betreffende overeenkomst aan TBA B.V. verschuldigd is.

 Artikel 11: Overmacht

11.1 TBA B.V. heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling van een koper op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door dit schriftelijk aan de koper mee te delen en zulks zonder dat  TBA B.V. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan TBA B.V. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 Artikel 12: Privacy

12.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en te informeren over producten van TBA B.V. en zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.